Info

Jäsenhakemus

Säännöt

Hallitus

Vuoden motoristi

Matkakertomuksia

Yhteystiedot

SÄÄNNÖT                                               


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Route 88 MC Vihanti ja sen kotipaikka on Vihanti.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyöräilyharrastusta kaikkien moottoripyöräilystä kiinnostuneiden keskuudessa, edistää positiivisen kuvan muodostumista moottoripyöräilystä.
               
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kerhoiltoja, kokouksia, retkiä, liikenne- ja ajo-opetusta, opastusta moottoripyörän, sen varusteiden ja ajovarusteiden huollosta, valinnasta ja hoidosta, valistustilaisuuksia, kokoontumisajoja ja tapahtumia, jotka luovat positiivista kuvaa moottoripyöräharrastuksesta. Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden moottoripyöräilyn, nuorisotoiminnan ja liikenneturvallisuustyön alalla kotimaassa ja ulkomailla toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, sekä olla niissä jäsenenä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hankkia kiinteätä ja irtainta omaisuutta, sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia ja tehdä yhteistyösopimuksia. Yhdistys voi järjestää arpajaisia viranomaisen myöntämällä luvalla.Yhdistys voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia ja harjoittaa ravintolatoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa asianmukaisen luvan saatuaan.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
       
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on  kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen


Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetettävällä sähköpostilla, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                1. kokouksen avaus

                2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
                pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

                3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
               
                4. hyväksytään kokouksen esityslista
             
                5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

                6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
                myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

                7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-
                ja jäsenmaksun suuruus

                8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

                9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

                10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen
                jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen
                käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin
                hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
| Pääsivu |

| Kerho-Info |

| Tapahtumat|

| Kuvia |

| Linkit |

| Tuotteita |

| Foorumi |


Ilmainen www-laskuri
9.9.2004